Pravidlá seriálu 24 MTB

 

 

Miesta a termíny, 9. ročník 2019

NÁCHOSKÁ 24 HOUR MTB /3 .-5.5.2019 / Náchod /ČR/ / www.nachodska24hoursmtb.cz

JIHLAVSKA 24 MTB / 17.-19.5.2019 / Jihlava /ČR/ / www.jihlavska24mtb.cz

FESTINA 24 HODÍN MTB / 7.-9.6.2019 / Belá Nižné Kamence /SR/ / www.24mtb.eu Otvorené Majstrovstvá Slovenska jednotlivci SR

SOKOLOVSKÁ 24 MTB /6.9. - 8.9./ 2019 Sokolov /ČR/ www.sokolovska24mtb.cz

 

Organizátori pretekov, hlavný komisár alebo riaditeľ pretekov si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť pravidlá a predpisy, aby poskytli spravodlivé a bezpečné podmienky pretekov. Od súťažiacich sa bude vyžadovať, aby si pri registrácii prezreli kópiu konečných pravidiel a predpisov. Po ukončení registrácie sa všetky zmeny pravidiel a nariadení oznámia na poučení pretekárov.

Povinná výbava

Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech v dobrém technickém stavu. Přilba na hlavě je na trati pro závodníky povinná. Absence přilby je důvodem k okamžitému vyloučení ze závodu. Každý účastník je povinen používat během nočních hodin dostatečné osvětlení v době od soumraku do úsvitu. Zadní červené světlo musí trvale svítit, nesmí blikat.

Bezpečnost

Okruhy jsou označeny, ale závodí se za plného provozu ostatních vozidel. Účastníci závodu berou toto na vědomí a jsou povinni přizpůsobit svoji jízdu pravidlům silničního provozu a aktuální situaci na trati. Závodníci jedou na vlastní nebezpečí.

Kategórie a vek

Vek pretekára sa počíta do 31. decembra v roku, v ktorom sa preteky konajú. Od každého pretekára sa bude pri prezentácii vyžadovať, aby predložil doklad totožnosti. Jazdci v kategóriách Elite muži a ženy musia dosiahnuť vek 18 rokov.

Minimálny vek pre vstup do podujatia je 18 rokov, avšak jazdci vo veku od 16 rokov budú môcť vstúpiť do pretekov podľa uváženia organizátora pretekov, môžu nastúpiť výhradne v kategórii U23 a iba v prípade ak budú mať poistenie hostiteľského štátu ktoré zahŕňa takúto účasť a povolenie rodiča ktoré bude úradne potvrdené aj s úradnym prekladom do jazyka krajiny organizátora /overený podpis rodiča/.

Jazdec môže štartovať len v jednej kategórii!

Kategórie seriálu

MUŽI

24 hod  SÓLO U23

24 hod. SOLO MUŽI OD 23 -39

24 hod. SOLO MUŽI OD 40 -49

24 hod. SOLO MUŽI OD 50-59

24 hod. SOLO MUŽI OD 60+

ŽENY

24 hod. SOLO ŽENY U23

24 hod. SOLO ŽENY 23-39

24 hod. SOLO ŽENY OD 40+

Dvojice

24 hod. 2 TÝM MUŽI OPEN

24 hod. 2 TÝM MUŽI OD 40 LET

24 hod. 2 TÝM ŽENY - OPEN

24 hod. 2 TÝM MIX - OPEN

Štvorice

24 hod. 4 TÝM MUŽI OPEN

24 hod. 4 TÝM MUŽI OD 40 LET

24 hod. 4 TÝM ŽENY OPEN

24 hod. 4 TÝM MIX - OPEN

 

Kategorie ELITE: tejto kategórie sa môže zúčastnit pretekár /nad 18 rokov/á má ambie zmerať si svoju výkonnosť so všetkými pretekármibez rozdielu veku. Tento pretekár bude vyhlásený len v tejto kategórii. V prípade ak chce byť pretekár hodnotený v seriáli musí absolvovať minimálne 3 preteký v jednej kategórii.

Bodovanie seriálu

1. místo 200 bodů

2.–32. místo dále po 5 bodových rozdílech

33.–53. místo po 2 bodových rozdílech

Klasifikácia

Když se starší závodník přihlásí byť jen v jediném závodě Československého seriálu 24 hodin MTB do kategorie OPEN, nebude hodnocený ve své věkové kategorii. Jestliže absolvuje všechny závody v kategorii OPEN bude v této také hodnocen.

Klasifikováni budou závodníci / týmy, které se zúčastní minimálně tři závodů a budou vyhodnoceni ve výsledkové listině těchto závodů. Pro štafety – 4 týmy platí : těchto čtyř závodů se musí zúčastnit tři stejní závodníci – jednoho možno nahradit, nebo odjede čtyřčlenný tým závod ve třech.

Pro celkové hodnocení do seriálu budou započítány tři nejlepší výsledky. V případě shodnosti bodů vyhrává tým / jednotlivec s větším počtem najetých kilometrů/.

Průběžné a konečné vyhodnocení seriálu zajišťuje firma Sportsoft. Pořadatel každého závodu je povinen neprodleně předat výsledky ke zpracování.

Vyhodnocení seriálu proběhne při posledním závodu seriálu.

Prihlášky

Registrace na závody je na webových stránkách jednotlivých závodů seriálu.

Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci od 18ti let, 15-17 letí pouze za trvalé přítomnosti alespoň jednoho zákonného zástupce, nebo s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce.

V případě, že se určité kategorie zúčastní méně než 3 týmy (dvojice a 4členné týmy), může být tato kategorie sloučena s jinou kategorií (např. kategorie mix bude sloučena s kategorií muži).

Přehlášení závodníků a týmů z jiné kategorie během závodu do jiné kategorie je zakázáno.

Vyhlašují se první tři v obsazené kategorii

Mix znamená alespoň jedna žena v týmu.

Každý tým (i dvoučlenný) musí zvolit svého kapitána. Pouze kapitán je oprávněn reprezentovat tým a je oprávněn jednat s pořadateli.

Jako čtyřčlenný tým může závodit i tým o 3 závodnících

Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 3 kola. Tzn., že tuto povinnost má i každý člen týmu.

Pravidlá závodu

Start závodu probíhá způsobem určeným pořadatelem závodu. Např. stylem Le-Mans, kdy závodníci po startu běží k připraveným kolům, hromadným startem nebo letmým startem.

Výměna jednotlivých závodníků může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu vyhrazenému (prostor startu a cíle). Tento prostor přesně určí pořadatel při předstartovním briefingu. Výměna jinde na trati není možná a je důvodem k diskvalifikaci.

Výměna je stvrzena zřetelným dotykem, například plácnutím nebo předáním štafetového předmětu.

Závodník (tým) je povinen ihned oznámit případné odstoupení ze závodu organizátorům.

Opravy kol jsou povoleny jak v depu, tak na trati. Závodníkům je dovoleno vyměnit i celé kolo v průběhu závodu.

Jakékoli zkracování trati je zakázáno a bude potrestáno vyloučením ze závodu.

Podávání občerstvení je povoleno kdekoli na trati.

Závodníci se zavazují, že po trati nebudou odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atp.

Trať

Trať bude označená šípkami a páskou. Pretekári musia jazdiť výhradne po označenej trati.

Pretekár, ktorý opustí trať z nejakého dôvodu sa musí vrátiť do toho istého bodu a pokračovať v kole. V prípade ak kolo nedokonči a vráti sa z opačného smeru je toto povinný nahlásiť časomiere.

Oblasť Pit Row Area /depo/

Odstúpenie z pretekov

Pretekár môže kedykoľvek odstúpiť z pretekov. Ak sa takto rozhodne musí o tom informovať časomieru a rozhodcov! Ak absolvovali aspoň jedno kolo tak získajú oficálny výsledok. V prípade dvojíc a štvoríc musí každý z tímu absolvovať minimálne 3 kolá. Výnimka troch kôl je len v prípade zranenia pretekára v družstve.

Pomocníci

Všetci pretekári Solo 24 hodinovky musia nominovať pomocníka aj s jeho kontaktným telefónom, ktorý bude na mieste pretekov a komu v prípade potreby organizátor zavolá (poskytnutie týchto informácií je súčasťou vášho online vstupu). Jeden pomocník môže podporiť maximálne 3 jazdcov. Pomocník nesmie pomáhať inému pretekárovi ako svojmu. Pomocník nesmie zasahovať alebo brániť inému pretekárovi alebo brániť poskytovaniu podpory inému pretekárovi. Pomocník musí nosiť identifikačný preukaz vždy, keď je v oblasti depa.

Pomocník musí pri podpore svojho pretekára vždy stáť na mieste aj keď je pretekár v pohybe. Napríklad musia stáť stále, zatiaľ čo držia fľašu, aby si fľašu pretekári vyzdvihli pri jazde (normálne pravidlá XCO Feed-Zone). Môžu mať fyzický kontakt so svojim pretekárom, ale nemôžu bežať vedľa pretekára, zatiaľ čo im odovzdávajú veci.

Pretekár je zodpovedný za činnosť svojich pomocníkov počas pretekov!!! Správanie pomocníka, vrátane verbálneho zneužitia iného pretekára, môžu viesť k postihom ich pretekára.

Protesty

Protest musí byť podaný čo najskôr po údajnom priestupku. Konečný čas na podanie protestov je 15 minút po uverejnení neoficiálnych konečných výsledkov po skončení pretekov. Protest musí sprevádzať poplatok za protest 20 Euro, ktorý bude vrátený len v prípade ak bude protest oprávnený. V opačnom prípade ostáva finančná čiastka organizátorovi.

Protesty môžu podávať iba pretekári, registrovaní pomocníci alebo usporiadatelia podujatia.

Formuláre na protesty budú k dispozícii počas pretekov u riaditeľa pretekov.

Prerušenie alebo ukončenie pretekov

Pretek môže byť pozastavený alebo prerušený v dôsledku extrémneho zlého počasia, mimoriadnych udalostí o ktorom rozhodol organizátor alebo hlavný komisár WEMBO. Ak budú preteky pozastavené tak všetci pretekári musia dokončiť kolo a ich čas a okruhy budú zaznamenané. Ak sú preteky ukončené tak v takom prípade je platné poradie v momente uzavretia trate! Pokiaľ budú preteky pokračovať neskôr, pretekári budú štartovaní podľa rozdielov času pri dojazde. Pretekári, ktorí boli v čase prerušenia v depe začnú s prvým pretekárom v momente ďalšieho štartu po prerušení pretekov.

V prípade zrušenia pretekov si pretekári nemajú právo nárokovať na vrátenie štartovného!

Kontrolními průjezdovými branami mohou projíždět pouze závodníci, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni. Označený prostor v okolí kontrolních průjezdových bran je přísně zakázanou zónou pro všechny ostatní závodníky a pohyb v tomto prostoru může být důvodem k diskvalifikaci.

Závodník, který tlačí kolo, musí uvolnit stopu závodníkovi, který jede na kole. Pomalejší závodník je povinen uvolnit stopu rychlejšímu.

Nesportovní chování jakéhokoli druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci. Do celkového výsledku se započítávají pouze celé okruhy, které závodník ujede do 24:00:00h trvání závodu. Závodníci budou vyhodnoceni podle ujetých kol. V případě shodné vzdálenosti rozhodne dřívější dojezdový čas. Jestliže chce závodník pokračovat v závodu i přes technické potíže na trati, je povinen buď dokončit započaté kolo po směru závodu (kolo se započte do celkového součtu), a nebo se vrátit proti směru závodu. Pokud se závodník vrátí v protisměru, je toto okamžitě povinen nahlásit časomíře, toto kolo se mu do celkového součtu započítávat nebude.

Štart

Štart pretekov je v sobotu o 10:00 resp ( o 12:00 ak sa takto organizátor rozhodne)

V závislosti od počtu pretekárov môžu ako prvé štartovať kategórie Sólo, za ktorými nasledujú ostatné štarty dvojíc a štvoríc a jednotlivé štarty môžu byť 10 až 15 minút neskôr. Oficiálny čas štartu na 24 hodínovke bude všetkým účastníkom počítaný od štartu kategórií sólo.

Radenie pretekárov v rámci kategórií, priradenie štartových čísiel pretekárov a ich umiestnenie na štartovej čiare je podľa uváženia organizátora.

Jazdci by mali byť pripravení začať "Le-Mans" štartom. V prípade takéhoto štartu nie je povolené aby sa v priestore nachádzal niekto iný! Jazdci musia už počas štartu Le-Mans nosiť prilby. V závislosti od počtu štartov a rozloženia strediska akcie sa môže použiť tradičná metóda štartu XCO. Konečné rozhodnutie oznámi usporiadateľ pri poučení pretekárov!

Cieľový dojazd. FINISH

Preteky skončia pre všetky kategórie 24 hodín od oficiálneho štartu Elite kategórie a to v nedeľu  o 10:00. (resp o 12.00 ak je štart o 12:00 v sobotu) V tomto čase bude výstupný koberec uzavretý a žiadni jazdci nebudú môcť začať ďalšie kolo. Od 10:00 do 11:00 bude pretekár povinný dokončiť záverečný okruh.

Každý účastník 24 hodinového preteku je povinný odjazdiť minimálne 3 kolá

Každý jazdec, ktorý dokončí toto posledné kolo, sa vo výsledkoch zobrazí ako finišer.

Kolo, ktoré sa začalo pred uplynutím 24 hodiny pretekov a skončilo sa po 24 hodinách a pred uplynutím 25 hodíny a 00 minuty bude započítané do výsledku jazdca. Kolo skončené po 25 hodine a 00 minute pretekov sa nebude započítavať do výsledkov jazdca.