Pravidlá

 

WEMBO, organizátori pretekov, hlavný komisár alebo riaditeľ pretekov si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť pravidlá a predpisy, aby poskytli spravodlivé a bezpečné podmienky pretekov. Od súťažiacich sa bude vyžadovať, aby si pri registrácii prezreli kópiu konečných pravidiel a predpisov. Po ukončení registrácie sa všetky zmeny pravidiel a nariadení oznámia na poučení pretekárov.

Ak dôjde k spochybneniu pravidiel na rozhodovanie o výsledku, v takom prípade sa použije verzia pravidiel v anglickom jazyku.

Do súťaže je zakázané odštartovať pretekárom, ktorí majú zákaz pretekania z dôvodu dopingu!

Zákaz štartovať majú jazdci, ktorí majú dlh voči spoločnosti WEMBO súvisiaci s predchádzajúcimi udalosťami, a to buď ako jednotlivci, alebo ako jazdec tímu. Pretekári budú mať možnosť začať preteky za predpokladu, že zaplatia svoje záväzky voči WEMBU či organizátorovi podujatia.

Rozhodcovia a autority WEMBO

Jazdci a pomocníci sa musia riadiť pokynmi rozhodcov a úradníkov WEMBO za každých okolností.

Ak je WEMBO-m vymenovaný kvalifikovaný medzinárodný komisár ako hlavným rozhodca a zváži konanie ako porušenie pravidiel tak po porade s riaditeľom pretekov, časomeračmi, hlavným lekárom a rozhodcami podujatia môže uložiť sankcie od varovania, pokuty, odpočítania kola až po diskvalifikáciu. Vymenovaný hlavný rozhodca WEMBO na podujatí je jediný, kto môže uplatniť sankcie alebo diskvalifikovať pretekára. Rozhodnutie hlavného rozhodcu WEMBO je konečné a nemožno sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Pri neúčasti kvalifikovaného medzinárodného komisára menovaného WEMBO bude funkcia hlavného komisára vykonávana riaditeľom pretekov a to s rovnakou úrovňou právomoci.

Štart

Štart pretekov je v sobotu 8.6.2019 o 10:00.

V závislosti od počtu pretekárov môžu ako prvé štartovať kategórie Elite, za ktorými nasledujú ostatné vekové kategórie a jednotlivé štarty môžu byť 10 až 15 minút neskôr. Oficiálny čas štartu na 24 hodínovke bude všetkým účastníkom počítaný od štartu kategórií Elite.

Radenie pretekárov v rámci kategórií, priradenie štartových čísiel pretekárov a ich umiestnenie na štartovej čiare je podľa uváženia WEMBO a organizátora.

Jazdci by mali byť pripravení začať "Le-Mans" štartom. V prípade takéhoto štartu nie je povolené aby sa v priestore nachádzal niekto iný! Jazdci musia už počas štartu Le-Mans nosiť prilby. V závislosti od počtu štartov a rozloženia strediska akcie sa môže použiť tradičná metóda štartu XCO. Konečné rozhodnutie oznámi usporiadateľ pri poučení pretekárov!

Cieľový dojazd. FINISH

Preteky skončia pre všetky kategórie 24 hodín od oficiálneho štartu Elite kategórie a to v nedeľu 9.6.2019 o 10:00. V tomto čase bude výstupný koberec uzavretý a žiadni jazdci nebudú môcť začať ďalšie kolo. Od 10:00 do 11:30 bude môcť pretekár dokončiť záverečný okruh.

Každý jazdec, ktorý dokončí toto posledné kolo, sa vo výsledkoch zobrazí ako finišer.

Kolo, ktoré sa začalo pred uplynutím 24 hodiny pretekov a skončilo sa po 24 hodinách a pred uplynutím 25 hodíny a 30 minuty bude započítané do výsledku jazdca. Kolo skončené po 25 hodine a 30 minute pretekov sa nebude započítavať do výsledkov jazdca.

Kategórie a vek

Vek pretekára sa počíta do 31. decembra v roku, v ktorom sa preteky konajú. Od každého pretekára sa bude pri prezentácii vyžadovať, aby predložil doklad totožnosti. Jazdci v kategóriách Elite muži a ženy musia dosiahnuť vek 18 rokov.

Minimálny vek pre vstup do podujatia je 18 rokov, avšak jazdci vo veku od 16 rokov budú môcť vstúpiť do WEMBO Solo 24 Hour European Championships podľa uváženia organizátora pretekov, môžu nastúpiť výhradne v kategórii U23 a iba v prípade ak budú mať poistenie hostiteľského štátu ktoré zahŕňa takúto účasť a povolenie rodiča ktoré bude úradne potvrdené aj s úradnym prekladom do jazyka krajiny organizátora /overený podpis rodiča/.

Jazdec môže štartovať len v jednej kategórii!

Vytlačené štartovné zoznamy sa zobrazia po registrácii a budú k dispozícii aj online. Štartovací zoznam bude uverejnený v piatok pred podujatím a bude k dispozícii pretekárom. Jazdci majú 60 minút po ukončení prezentácie možnosť, aby požiadali riaditeľa pretekov o zmenu. Po tejto dobe nie sú povolené žiadne zmeny v štartovke v kategóriach alebo v tímoch.

Prerušenie alebo ukončenie pretekov

Pretek môže byť pozastavený alebo prerušený v dôsledku extrémneho zlého počasia, mimoriadnych udalostí o ktorom rozhodol organizátor alebo hlavný komisár WEMBO. Ak budú preteky pozastavené tak všetci pretekári musia dokončiť kolo a ich čas a okruhy budú zaznamenané. Ak sú preteky ukončené tak v takom prípade je platné poradie v momente uzavretia trate! Pokiaľ budú preteky pokračovať neskôr, pretekári budú štartovaní podľa rozdielov času pri dojazde. Pretekári, ktorí boli v čase prerušenia v depe začnú s prvým pretekárom v momente ďalšieho štartu po prerušení pretekov.

V prípade zrušenia pretekov si pretekári nemajú právo nárokovať na vrátenie štartovného!

Výsledky

V každej kategórii je víťazom pretekár, ktorý dosiahol najviac kôl. Pri pretekároch s rovnakým počtom okruhov bude víťaz ten, ktorý ich dokončil v kratšom celkovom čase pretekov a tento dosiahne vyššie umiestnenie.

Majster Európy WEMBO bude udelený iba víťazom kategórie Elite (mužská a ženská) a to aj vtedy, keď pred nimi bude úspešnejší pretekár z inej vekovej kategórie ako je ELITE kategória. Elite kategórie sú otvorené pre všetkých jazdcov vo veku od 18 rokov. Na štart v kategórii ELITE nie je potrebná licencia. Pretekár, ktorý sa prihlási do kategórie ELITE sa týmto automaticky vzdáva možnosti hodnotenia v kategórii zodpovedajúcej jeho veku a pohlaviu.

Výsledky maratónu budú publikované online počas celých pretekov na dotykových obrazovkách u časomerača resp. na adrese festina24.live

Neoficiálne konečné výsledky budú publikované od 11:30 po skončení pretekov. Pre protesty je potom k dispozícii 15 minút. Ak nebudú prijaté žiadne protesty, alebo po ukončení protestných vypočutí budú uverejnené konečné oficiálne výsledky.

Protesty

Protest musí byť podaný čo najskôr po údajnom priestupku. Konečný čas na podanie protestov je 15 minút po uverejnení neoficiálnych konečných výsledkov po skončení pretekov. Protest musí sprevádzať poplatok za protest 40 Euro, ktorý bude vrátený len v prípade ak bude protest oprávnený. V opačnom prípade ostáva finančná čiastka organizátorovi.

Protesty môžu podávať iba pretekári, registrovaní pomocníci alebo usporiadatelia podujatia.

Formuláre na protesty budú k dispozícii počas pretekov u riaditeľa pretekov.

Vyhodnotenie na pódiu

Víťazi kategórii Elite muži a ženy budú vyhodnotení pre divákov a média na podujatí v nedeľu o 13:00. Tu taktiež prebehne oficiálne odovzdávanie cien pre všetkých víťazov v jednotlivých kategóriach. Po vyhlásení všetkých kategórii bude následovať slávnostné ukončenie a tombola pre účastníkov podujatia.

Víťazi kategórií Elite muž a žena musia byť k dispozícii pre mediálne rozhovory a na podpisovanie dresov pre sponzorov a organizátorov.

Bicykle a vybavenie

Bicykel musí spĺňať všeobecné pravidlá UCI pre preteky horských bicyklov. Všetci účastníci súhlasia s tým, aby všetky bicykle skontrolovali WEMBO komisári alebo Event Staff. Spoločnosť WEMBO a organizátor nezodpovedá za žiadne náklady alebo škody spojené s týmito kontrolami alebo stratou času pri ich vykonávaní.

V pretekoch je povolené používať ľubovoľný počet náhradných bicyklov pričom musia mať všetky registračné označenie o prejdení kontrolou. Pri registrácii vám budú k dispozícii 2 štartové čísla spolu s čipom na bicykel. Výmenu bicyklov je možné vykonať iba v priestore depa. Jazdec ma zakázané vymeniť si bicykle s iným jazdcom alebo divákom na trati.

Kolesá horských bicyklov 26 ", 27,5", 29" alebo 650B a horské bicykle sú jediným typom bicyklov, ktoré je možné používať. Zakázané sú cestné bicykle, tandemy, cyklokrosové bicykle, jednokolky a bicykle, ktoré obsahujú akúkoľvek formu motorov alebo elektrického pohonu. Minimálna povolená šírka pneumatiky je od 1,6 " alebo 40 mm. Predné odpruženie sa odporúča, ale nie je povinné. Triatlonové aeróbary sú zakázané.

Cyklistická prilba

Medzinárodné normy schválené pre cyklistické prilby musia byť dodržané u prilieb účastníkov. Akceptované sú prilby podľa následujúcich noriem: AS / NZ 2063, ANSI Z90.4, SNELL B alebo N, ASTM F-1447, CAN / CSA-D113.2-M, US CPSC štandard pre cyklistické prilby, európska norma CEN EN1078. Nedodržanie tejto požiadavky môže viesť k okamžitej diskvalifikácii na podujatí. Poškodené prilby musia byť neodkladne vymenené. Montážna konzola pre kameru umiestnenú na prilbe nesmie ohrozovať štruktúru prilby. Môže byť napríklad pripevnena popruhmi, suchým zipsom alebo lepidlom.

Pripevnenie štartového čísla

Štartové číslo sa pripevní k prednej časti bicykla pomocou najmenej troch spojov. Bezpečne sa pripevní na riaditká a uistíme sa že je ľahko viditeľné z prednej strany. Číslo by malo byť pred brzdovými bovdenmi.

Toto číslo sa nemôže zakrývať, vyrezať alebo deformovať.

Každý jazdec dostane 2 predné štartové čísla a 2 menšie zadné štartové čísla. Zadné štartovné číslo je možné pripevniť buď k oblečeniu alebo k zadnej časti bicykla, ale musí byť viditeľné zozadu.

Jednotliví pretekári v kategóriach Elite, sólo jazdcov jednotlivých kategórii, dvojíc, štvoríc a Single Speed budú mať rôzne farby štartových čísel, ktoré umožnia ľahkú identifikáciu počas jazdy. Zo zadnej strany štartového čísla bude identický farebný pás s farbou štartovného čísla.

Svetlá

V noci musíte mať zadné červené svetlo rozsvietené trvalo bez blikania, biele predné svetlo minimálne 5W výkonu a môžete mať aj ďalšie prídavne svetlá na riaditkách alebo prilbe. Organizátor oznámi kedy je potrebne isť do okruhu so zapnutými svetlami. V danom termíne podujatia je potrebné svietiť minimálne od 20:00.

Pre jazdcov počas jazdy nie sú povolené prehrávače iPod alebo iné hudobné prehrávače. Toto je dôvodom k diskvalifikácii.

Pretekári majú povolené nosiť mobilné telefóny alebo 2-pásmové vysielačky na trati, ale nesmú používať slúchadlá, ale v prípade ak ich používajú sú povinní zastaviť a uvoľniť miesto na trati.

Pretekári majú povolené nosiť kameru na prilbe avšak konštrukcia držiaka kamery nesmie zmeniť a zasahovať do štruktúry prilby. Môže byť napríklad pripevnený popruhmi, suchým zipsom alebo lepidlom, úchyt nemôže byť navŕtany do prilby.

Testovanie liekov

WEMBO dodržiava zásady WADA týkajúce sa používania doplnkov a účinných látok v cyklistike. Organizátor pretekov informuje Národnú antidopingovú agentúru hostiteľskej krajiny, že sa koná podujatie WEMBO. Pretekári musia byť pripravení na testovanie drog národnou antidopingovou agentúrou hostiteľskej krajiny pretekov. Top 10 mužov a 5 najlepších žien môže očakávať, že budú otestovaní avšak aj ďalší pretekári môžu byť vybratí podľa vlastného uváženia národnej antidopingovej agentúry. Mená pretekárov na testovanie budú oznámené v nedeľu na informačnej tabuli v čase od 11:30 - 12:30. Ak sa vybraný pretekár nezúčastni testovania, bude diskvalifikovaný.

Trať

Trať bude označená šípkami a páskou. Pretekári musia jazdiť výhradne po označenej trati.

Pretekár, ktorý opustí trať z nejakého dôvodu sa musí vrátiť do toho istého bodu a pokračovať v kole. V prípade ak kolo nedokonči a vráti sa z opačného smeru je toto povinný nahlásiť časomiere.

Oblasť Pit Row Area /depo/

Súčasťou trate je aj Solo Pit Row Area, alebo inak povedané depo alebo zázemie. Všetci pretekári tu musia prejsť každým okruhom. Navrhnutý bude tak, aby všetci pretekári prešli tú istú vzdialenosť. Každému jazdcovi bude pridelený priestor s rozmermi 3m x 3m, kde si môžu umiestniť svoj vlastný stánok podpory alebo si od organizátorov takýto stánok prenajať . Všetky zariadenia na stany vrátane lán a kolíkov musia byť v pridelenej oblasti. Prístup do Solo Pit Row Area je priechod, ktorý bude poskytnutý iba pretekárom, pomocníkom (maximálne 3 pomocníci na sólo jazdca), organizátorom a médiám. Dvojice a štvorice majú povolených maximálne dvoch pomocníkov na celý tím.

Pretekár môže získať pomoc od svojich pomocníkov len priamo pred svojim prístreškom. K dispozícii bude "zóna" 1,5 metra pred každou plochou Solo Pit Row 3m x 3m. Ak musí pretekár zastaviť z akýchkoľvek dôvodov a vykonať prácu servis na svojom bicykli, musia odbočiť z trate v oblasti depa a daný servis vykonať v tejto „zóne“ pred ich prístreškom. Jazdci sa nesmú zastaviť na trati v depe a brániť ostatným jazdcom v plynulej jazde.

V priestoroch depa „Solo Pit Row Area“ sa nachádzajú základné priestory na varenie a skladovanie potravín. Tieto sú určené len na podporu sólových jazdcov.

Pomocníci

Všetci pretekári Solo 24 hodinovky musia nominovať pomocníka aj s jeho kontaktným telefónom, ktorý bude na mieste pretekov a komu v prípade potreby organizátor zavolá (poskytnutie týchto informácií je súčasťou vášho online vstupu). Jeden pomocník môže podporiť maximálne 3 jazdcov. Pomocník nesmie pomáhať inému pretekárovi ako svojmu. Pomocník nesmie zasahovať alebo brániť inému pretekárovi alebo brániť poskytovaniu podpory inému pretekárovi. Pomocník musí nosiť identifikačný preukaz vždy, keď je v oblasti depa.

Pomocník musí pri podpore svojho pretekára vždy stáť na mieste aj keď je pretekár v pohybe. Napríklad musia stáť stále, zatiaľ čo držia fľašu, aby si fľašu pretekári vyzdvihli pri jazde (normálne pravidlá XCO Feed-Zone). Môžu mať fyzický kontakt so svojim pretekárom, ale nemôžu bežať vedľa pretekára, zatiaľ čo im odovzdávajú veci.

Pretekár je zodpovedný za činnosť svojich pomocníkov počas pretekov!!! Správanie pomocníka, vrátane verbálneho zneužitia iného pretekára, môžu viesť k postihom ich pretekára.

Neutrálna zóna

V závislosti od dĺžky kola a počtu pretekárov môžu organizátori na trati poskytnúť neutrálne zóny na mechanickú podporu. Pomocníci môžu v tejto zóne poskytnuť náhradné diely a nechať ich tam, aby si ich pretekári zobrali. Nemôžu však dať svojmu pretekárovi náhradný bicykel. Bicykle je možné meniť len v oblasti Solo Pit Row v depe.

Ak je organizátorom poskytnutá neutrálna mechanická podporná zóna, potom si môže pretekár opraviť svoj bicykel v tejto zóne výhradne sám a nemôže dostať pomoc od svojich pomocníkov alebo od kohokoľvek iného.

Ak je poskytnutá neutrálna oblasť napájania / nápoja, pretekár môže zastaviť a zhromažďovať predmety z tejto oblasti a zamestnanci neutrálnej udalosti môžu pretekára dostať neutrálne body - napríklad poháre vody. Pomocníci môžu byť v oblasti výmenou informácií s ich pretekárom, ale nemôžu predávať veci pretekárom ani fyzicky konať s pretekármi.

Miesto neutrálnej zóny sa musí objaviť na mape a pretekári a pomocníci musia byť o tomto informovaní.

Mechanická asistencia

Mechanická asistencia počas pretekov (opravy a materiál) môže byť poskytnutá od ostatných pretekárov, počas pretekov, avšak nie je povinnosťou pretekára pomôcť inému pretekárovi. Externá pomoc na trati od pomocníkov alebo divákov nie je povolená!

Zóna Solo Rider je jedinou oblasťou, kde môžu pretekári získať mechanickú pomoc od svojich priaznivcov a iných osôb. Pomocníci môžu odstrániť bicykle z priestoru Solo Rider pre servis v pretekoch a potom ich vrátiť do priestoru pit.

Ak máte mechanický problém a pokračujete v jazde alebo bežíte popri bicykli na trati až do konca kola, potom sa toto kolo počíta. Pretekár musí udržiavať fyzický kontakt s bicyklom. V prípade ak si skrátite trať aby ste sa dostali do depa popri bicykli v takom prípade vám nebude kolo započítané do výsledkov. Pretekár je o takomto konaní povinný informovať rozhodcov a časomieru!

Na trati nesmiete prijať iný bicykel a pokračovať na ňom v jazde. Toto je dôvodom pre diskvalifikáciu!

Odstúpenie z pretekov

Pretekár môže kedykoľvek odstúpiť z pretekov. Ak sa takto rozhodne musí o tom informovať časomieru a rozhodcov! Ak absolvovali aspoň jedno kolo tak získajú oficálny výsledok. V prípade dvojíc a štvoríc musí každý z tímu absolvovať minimálne 3 kolá. Výnimka troch kôl je len v prípade zranenia pretekára v družstve.

Užívanie predĺženého odpočinku

Ak si želá sólo pretekár predĺžiť prestávku viac ako o 1 hodinu treba o tom informovať časomerača, aby organizátor nehľadal takéhoto pretekára z dôvodu možného zlyhania čipov.

Lekárske posúdenie a asistencia

Všeobecná starostlivosť a prvú pomoc počas pretekov poskytujú členovia oficiálnych zdravotníckych služieb od okamihu oficiálneho štartu podujatia až do jeho ukončenia! Pretekári musia počas ošetrenia opustiť bicykel.

Ak ste zranení a nemôžete isť späť do depa, potom sa vaše kolo nebude započítavať do výsledkov. Po vyšetrení rozhodne hlavný komisár o tom, či máte povolené pokračovať v pretekoch na základe dostupných lekárskych odporúčaní. Rozhodnutie hlavného komisára je konečné a neodvolateľné.

Hlavný komisár môže vylúčiť pretekára ak posúdi, že pretekár prejaví príznaky extrémnej únavy alebo iného stavu, ktorý môže byť škodlivý pre samotného pretekára alebo iných pretekárov na trati.

Po lekárskom vyšetrení hlavný komisár buď:

Umožniť jazdcovi pokračovať v pretekoch

Predpíše mu čas na odpočinok tak aby bol jazdec schopný pokračovať v pretekoch

Vylúči pretekára z dôvodu bezpečnosti jeho ako aj ostatných účastníkov pretekov

Toto rozhodnutie hlavného komisára je neodvolateľné. Pretekár nemá z dôvodu zdravotného ukončenia jeho pôsobnosti na akcii žiadný nárok na finančnú či inú kompenzáciu.

Pretekár nemôže vstúpiť do preteku s cieľom pomôcť inému pretekárovi. Napríklad, ak pretekár prešiel 3 kolami, zobral si 10-hodinový odpočinok a potom pokračuje v pretekoch a chce pomáhať pretekárovi, ktorý jazdil nepretržite, potom budú obaja jazdci diskvalifikovaní.

Ak chcete predísť pretekára pred vami volajte "TRACK".

Môžu tiež volať "ON MY LEFT / ON MY RIGHT".

Pretekár vpredu nie je povinný vás pustiť dopredu ak je situácia nebezpečná. Inak by sa mal v rámci fair play uhnuť na bok a umožniť vám prejazd.

Predbiehanie na umelo vybudovaných mostoch a lávkach je zakázané