Pravidla WEMBO

PRAVIDLÁ

WEMBO, organizátori pretekov, hlavný komisár alebo riaditeľ pretekov si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť akékoľvek pravidlá a predpisy, aby poskytli spravodlivé a bezpečné podmienky jazdy. Od súťažiacich sa bude vyžadovať, aby si pri registrácii udalosti prezreli kópiu konečných pravidiel a predpisov. Po ukončení registrácie sa všetky zmeny pravidiel a nariadení oznámia na preteky.

Ak dôjde k spochybneniu pravidiel, na rozhodovanie o výsledku sa použije verzia pravidiel v anglickom jazyku.

Do súťaže je zakázané odštartovať pretekárom, ktorí majú zákaz pretekania z dôvodu dopingu!

WEMBO má právo odmietnuť vstup alebo zrušiť existujúci vstup pre každého jazdca až do bodu, keď sú jazdci vytočení do štartovej čiary na začiatok preteku. Maximálna zodpovednosť spoločnosti WEMBO v prípade, že spoločnosť WEMBO odmietne vstup pre vodiča alebo povolenie na štart, je cena za preteky.

Zákaz štartovať majú jazdci, ktorí majú dlh voči spoločnosti WEMBO súvisiaci s predchádzajúcimi udalosťami, a to buď ako jednotlivci, alebo z tímu alebo spoločnosti, ktorú sú súčasťou alebo zastupujú a budú mať možnosť začať za predpokladu, že zaplatili poplatky za účasť na pretekoch a podujatiach kde boli dlžníkom.

Rozhodcovia a autority WEMBO.

Jazdci a pomocníci sa musia riadiť pokynmi rozhodcov a úradníkov WEMBO za každých okolností.

Ak je WEMBO-m vymenovaný kvalifikovaný medzinárodný komisár ako hlavným rozhodca a odporučí konanie ako porušenie WEMBO pravidiel, po porade s riaditeľom pretekov, časomeračmi, hlavným lekárom a rozhodcami podujatia, môže uložiť sankcie od varovania, pokuty, odpočítania  kola až po diskvalifikáciu. Vymenovaný hlavný rozhodca WEMBO na podujatí je jediný, kto môže uplatniť sankcie alebo diskvalifikovať pretekára. Rozhodnutie hlavného rozhodcu WEMBO je konečné a nemožno sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Pri neúčasti kvalifikovaného medzinárodného komisára menovaného WEMBO bude funkcia hlavného komisára vykonávana riaditeľom pretekov s rovnakou úrovňou právomoci.

Race Start

Štart pretekov je 10:00 v sobotu.

V závislosti od počtu pretekárov môžu ako prvé štartovať kategórie Elite, za ktorými nasledujú ostatné vekové kategórie a jednotlivé štarty môžu byť 10 až 15 minút neskôr. Oficiálny čas štartu na 24 hodínovke bude od štartu kategórií Elite.

Poradie pretekárov v rámci kategórií, priradenie štartových čísiel pretekárov a ich umiestnenie na štartovej čiare je podľa uváženia WEMBO.

Jazdci by mali byť pripravení začať s krátkym "Le-Mans" štartom, kde ich pomocníci držia ich servismeni. V prípade takéhoto štartu nieje povolené aby sa v priestore nachádzal niekto iný! Jazdci musia už počas štartu Le-Mans nosiť prilby. V závislosti od počtu štartov a rozloženia strediska akcie sa môže použiť tradičná metóda štartu XCO. Konečné rozhodnutie oznámi usporiadateľ pri poučení pretekárov!

Cieľový dojazd. FINISH

Preteky  skončia pre všetky kategórie 24 hodínovky počítane od oficiálneho štartu Elite kategórie a to o 10:00. V tomto čase bude výstupný bod uzavretý a žiadni jazdci nebudú môcť začať ďalšie kolo. Tento čas sa meria na výstupnej línii pretekov.

Každý jazdec, ktorý dokončí toto posledné kolo, sa vo výsledkoch zobrazí ako finišer.

Kolo, ktoré sa začalo pred uplynutím 24 hodín, a skončilo sa po 24 hodinách a pred uplynutím 25 hodíny bude započítané do výsledku jazdca. Kolo skončené po 25 hodiny pretekov sa nebude započítavať do výsledkov jazdca.

Kategórie a vek

vek pretekára sa počíta do 31. decembra v roku, v ktorom sa preteky konajú. Od každého pretekára sa bude pri prezentácii vyžadovať aby predložil doklad totožnosti. Jazdci v kategóriách Elite muži a ženy musia dosiahnuť vek 18 rokov.

Minimálny vek pre vstup do podujatia je 18 rokov, avšak jazdci vo veku 16 rokov budú môcť vstúpiť do WEMBO Solo 24 Hour European Championships podľa uváženia organizátora pretekov môže nastúpiť výhradne v kategórii U23 a iba v prípade ak budú mať povolenie hostiteľského štátu, poistenie hostiteľského štátu ktoré zahŕňa takúto účasť a povolenie  rodiča ktoré bude úradne potvrdené / overený podpis rodiča /

Jazdec môže štartovať len v jednej kategórii!

Vytlačené štartovné zoznamy sa zobrazia pri registrácii a budú k dispozícii aj online. Štartovací zoznam bude uverejnený v piatok pred závodu a bude k dispozícii pretekárom. Jazdci majú 60  minút po ukončení prezentácie, aby požiadali riaditeľa pretekov o zmenu. Po tejto dobe nie sú povolené žiadne zmeny v štartovke v kategóriach alebo v tímoch.

Prerušenie alebo ukončenie pretekov! Pretek môže byť pozastavený alebo prerušený v dôsledku extrémneho počasia, mimoriadnych udalostí alebo akéhokoľvek iného dôvodu, o ktorom rozhodol organizátor alebo hlavný komisár WEMBO. Ak sú preteky pozastavený, všetci jazdci musia dokončiť kolo a ich čas a okruhy budú zaznamenané. Ak sú preteky ukončené v takom prípade je platné poradie v momente uzavretia trate! Pokiaľ bude preteky pokračovať neskôr, potom budú pretekári štartovaní podľa rozdielov času pri dojazde. Jazdci, ktorí boli v čase prerušenia v depe  začnú s prvým jazdcom v momente ďalšieho štartu po prerušení pretekov.

V prípade zrušenia pretekov si pretekári nemajú právo nárokovať na vrátenie štartovného!

Výsledky

V každej kategórii je víťazom jazdec, ktorý dosiahol najviac kôl. Pre jazdcov s rovnakom počtom okruhov bude jazdec, ktorý ich dokončil v kratšom celkovom čase pretekov a tento dosiahne vyššie umiestnenie.

Majster majstrov európy WEMBO bude udelený iba víťazom kategórie Elite (mužská a ženská), a to aj vtedy, keď pred nimi bude úspešnejší jazdec z inej vekovej kateórie ako je ELITE jazdec  Elite kategórie sú otvorené pre všetkých jazdcov vo veku od 18 rokov. Na štart v kategórii ELITE nieje potrebná licencia

Výsledky maratónu budú publikované online  počas celého preteku na dotykových obrazovkách u časomerača resp. na adrese festina24.live

Predbežné konečné výsledky budú publikované v deň 11:15 po skončení preteku. Pre protesty je potom k dispozícii 15 minút.  Ak nebudú prijaté žiadne protesty, alebo po ukončení protestných vypočutí budú uverejnené konečné výsledky.Protesty

Protest musí byť podaný čo najskôr po údajnom priestupku. Konečný čas na podanie protestov je 15 minút po uverejnení predbežných výsledkov po skončení preteku. Protest musí sprevádzať poplatok za protest 40 Euro , ktorý bude vrátený, ak bude protest oprávnený. V opačnom prípade ostáva finančna čiastka organizátorovi.

Protesty môžu podávať iba jazdci, registrovaní pomocníci na bicykli alebo poriadatelia  podujatia.

Formuláre na protesty budú k dispozícii počas pretekov u riaditeľa pretekov.

Vyhodnotenie na pódiu: víťazi Elite Muž a žena budú vyhodnotení pre divákov a média na podujatí v nedeľu 13.00. Tu taktiež prebehne oficiálne odovzdávanie cien pre všetkých víťazov v jednotlivých kategóriach. Po vyhlásení všetkých kategórii bude následovať slávnostné ukončenie a tombola pre účastníkov podujatia.

Víťazi kategórií Elite muž a žena musia byť k dispozícii pre mediálne rozhovori a na podpísovanie dresov pre sponzorov a organizátorov.

Bicykle a vybavenie Váš bicykel musí spĺňať všeobecné pravidlá UCI pre preteky horských bicyklov. Všetci účastníci súhlasia s tým, aby všetky svoje bicykle skontrolovali WEMBO komisári alebo Event Staff. Spoločnosť WEMBO a organizátor  nezodpovedá za žiadne náklady alebo škody spojené s týmito kontrolami alebo stratou času pri ich vykonávaní.

V pretekoch máte povolené používať ľubovoľný počet náhradných bicyklov a pri registrácii vám budú k dispozícii 2 štartové čísla s čipom na bicykle. Výmenu bicyklov je možné vykonať iba v priestore  depa. Jazdec ma zakázané vymeniť si bicykle s iným jazdcom alebo divákom na trati.

Kolesá horských bicyklov 26 ", 27,5 , 29" alebo 650B a horské bicykle sú jediným typom bicyklov   Zakázané sú cestné bicykle, tandemy, cyklokrosové bicykle, jednokolky a bicykle, ktoré obsahujú akúkoľvek formu motorov alebo elektrického pohonu. Minimálna povolená šírka pneumatiky je od 1,6 "alebo 40 mm. Predné odpruženie sa odporúča, ale nie je povinné. Konce tyčí sú povolené len na koncoch tyče. Triatlonové aeróbary sú zakázané.

Cyklistická prilba

Medzinárodné normy schválené pre cyklistické prilby musia byť dodržané u prilieb účastníkov.  Akceptované sú prilby podľa následujúcich noriem: AS / NZ 2063, ANSI Z90.4, SNELL B alebo N, ASTM F-1447, CAN / CSA-D113.2-M, US CPSC štandard pre cyklistické prilby, európska norma CEN EN1078. Nedodržanie tejto požiadavky môže viesť k okamžitej diskvalifikácii na podujatí. Poškodené prilby musia byť neodkladne vymenené. Montážna konzola pre kameru umiestnenú na prilbe nesmie ohrozovať štruktúru prilby. Môže byť napríklad pripevnený popruhmi, suchým zipsom alebo lepidlom - ale nemôže byť napevno pripevnený k prilbe

Pripevnenie poznávacieho štítku

na bicykli pripevnite číslo k prednej časti bicykla pomocou najmenej troch spojov, bezpečne ho pripevnite na riaditka a uistite sa, že je ľahko viditeľné z prednej strany. Vaše číslo by malo byť pred brzdovými bovdenmi.

Toto číslo sa nemôže meniť, zakrývať, vyrezať alebo deformovať.

Každý jazdec dostane 2 predné štartové čísla a 2 menšie zadné štartové čísla.  Zadné štartovné číslo je možné pripevniť buď k  oblečeniu alebo k zadnej časti bicykla, ale musí byť viditeľné zozadu.

Jednotliví jazdci v kategóriach Elite, Sólo jazdcov jednotlivých kategórii, Dvojíc, štvoríc a Single Speed ​​budú mať rôzne farby štartových čísel, ktoré umožnia ľahkú identifikáciu počas jazdy. Zo zadnej strany štartového čísla bude identický farebný pás s farbou štartovného čísla.

Svetlá

V noci musíte mať zadné červené svetlo rozsvietené trvalo bez blikania, biele predné svetlo minimálne 5W výkonu a môžete mať aj ďalšie prídavne svetlá na riaditkách alebo prilbe. Organizator Vám oznámi kedy je potrebne isť do okruhu so zapnutými svetlami. v danom termíne podujatia  je potrebné  svietiť od 20:00.

Pre jazdcov počas jazdy nie sú povolené prehrávače iPod alebo iné hudobné prehrávače. Toto je dôvodom k diskvalifikácii.

Jazdci majú povolené nosiť mobilné telefóny alebo 2-pásmové vysielačky na trati, ale nesmú používať slúchadlá v prípade ak ich používaju sú povinní zastaviť a uvolniť miesto na trati.

Jazdci majú povolené nosiť kameru na prilbe avšak konštrukcia držiaka kamery nesnie zmeniť a zasahovať do štruktúri prilby. Môže byť napríklad pripevnený popruhmi, suchým zipsom alebo lepidlom - ale nemôže byť navŕtany do prilby.

Testovanie liekov

WEMBO dodržiava zásady WADA týkajúce sa používania doplnkov a účinných látok v cyklistike. Organizátor pretekov informuje Národnú antidopingovú agentúrú hostiteľskej krajiny, že sa koná podujatie WEMBO. Jazdci musia byť pripravení na testovanie drog národnou antidopingovou agentúrou hostiteľskej krajiny pretekov.  Top 10 mužov a 5 najlepších žien môže očakávať, že budú otestované, avšak ďalší môžu byť vybraní podľa vlastného uváženia národnej antidopingovej agentúry. Mená  pretekárov na testovanie budú oznámené v nedeľu na informačnej tabuli v čase od 11:00 - 12:00.  Ak sa vybraný jazdec nezúčastni testovania, bude diskvalifikovaný.

Trať

Trať  bude označená šípkami a páskou. Jazdci musia jazdiť výhradne po označenej trati.

Jazdec, ktorý opustí trať z nejakého dôvodu, sa musí vrátiť do toho istého bodu a pokračovať v kole. V prípade ak kolo nedokonči a vráti sa z opačného smeru je toto povinný nahlásiť časomiere.

Oblasť Pit Row Area /depo/

Súčasťou trate je aj Solo Pit Row Area alebo inak povedané depo alebo zázemie. Všetci jazdci tu musia prejsť každým okruhom. Bude navrhnutý tak, aby všetci jazdci prešli tu istu vzdialenosť. Každému jazdcovi bude pridelený priestor s rozmermi 3m x 3m, kde si môžu umiestniť svoj vlastný stánok podpory alebo si od organizátorov takýto stánok prenajať . Všetky zariadenia na stany vrátane lán a kolíkov musia byť v pridelenej oblasti. Prístup do Solo Pit Row Area je priechod, ktorý bude poskytnutý iba jazdcom, pomocníkom (maximálne 3 pomocníci na sólo jazdca), organizátorom a médiám. Dvojice a štvorice najú povolených maximálne dvoch pomocníkov na celý tím.

Jazdec môže získať pomoc od svojich pomocníkov len priamo pred svojim prístreškom alebo  čo vedie k jasnému priebehu. K dispozícii bude "jasná zóna" 1,5 metra pred každou plochou Solo Pit Row 3m x 3m. Toto sa musí udržiavať mimo stanov a iných položiek. Ak musí jazdec zastaviť zbieranie akýchkoľvek predmetov alebo vykonať prácu na svojom bicykli, musia odbočiť z ihriska v oblasti Solo Pit Row a do tejto jasnej zóny. Jazdci sa nesmú zastaviť na ihrisku v Solo Pit Row a zabrániť ostatným jazdcom.

V priestoroch Solo Pit Row Area sa nachádzajú základné priestory na varenie a skladovanie potravín. Tieto sú určené len na podporu sólových jazdcov.

Pomocníci

Všetci jazdci Solo 24Hr musia nominovať pomocníka, ktorý bude na mieste pretekov a komu môže byť kontaktovaný mobilný telefón (poskytnutie týchto informácií je súčasťou vášho online vstupu). Jeden pomocník môže podporiť maximálne 3 jazdcov. Pomocník nesmie pomáhať jazdcovi, inému ako svojmu, v oblasti sólovej jamy. Pomocník nesmie zasahovať alebo brániť inému jazdcovi alebo brániť poskytovaniu podpory inému jazdcovi. Pomocník musí nosiť identifikačný preukaz vždy, keď je v oblasti Solo Pit.

Keď sa nachádzajú v oblasti Solo Pit, pomocníci musia stáť a zároveň poskytovať podporu jazdcom, ktorí sa pohybujú. Napríklad musia stáť stále, zatiaľ čo držia fľašu, aby ich jazdci vyzdvihli pri jazde (normálne pravidlá XCO Feed-Zone). Môžu mať fyzický kontakt so svojim jazdcom, ale nemôžu bežať vedľa ich jazdca, zatiaľ čo im prechádzajú veci.

Pretekár je zodpovedný za činnosť svojich pomocníkov počas pretekov!!! Správanie pomocníka, vrátane verbálneho zneužitia iného pretekára, môžu viesť k postihom ich pretekára.

Neutrálna zóna

V závislosti od dĺžky kola a počtu pretekárov môžu organizátori na trati poskytnúť neutrálne zóny na mechanickú podporu. Pomocníci môžu v tejto zóne poskytnuť náhradné diely a nechať ich tam, aby si ich pretekári zobrali. Nemôžu však dať svojmu pretekárovi náhradný bicykel. Bicykle je možné meniť len v oblasti Solo Pit Row /v depe/.

Ak je organizátorom poskytnutá neutrálna mechanická podporná zóna, potom si môže pretekár opraviť svoj bicykel v tejto zóne výhradne sám a nemôže dostať pomoc od svojich pomocníkov alebo od kohokoľvek iného.

Ak je poskytnutá neutrálna oblasť napájania / nápoja, jazdca môže zastaviť a zhromažďovať predmety z tejto oblasti a zamestnanci neutrálnej udalosti môžu pretekára dostať neutrálne body - napríklad poháre vody. Pomocníci môžu byť v oblasti výmenou informácií s ich jazdcom, ale nemôžu predávať veci jazdcom ani fyzicky konať s jazdcami.

Miesto neutrálnej zóny sa musí objaviť na mape a pretekári a pomocníci musia byť o tomto informovaní.

Mechanická asistencia

Mechanická asistencia počas pretekov (opravy a materiál) môže byť poskytnutá od ostatných pretekárov, počas pretekov, avšak nie je povinnosťou pretekára pomôcť inému pretekárovi. Externá pomoc na trati od pomocníkov alebo divákov nie je povolená!

Zóna Solo Rider je jedinou oblasťou, kde môžu pretekári získať mechanickú pomoc od svojich priaznivcov a iných osôb. Pomocníci môžu odstrániť bicykle z priestoru Solo Rider pre servis v pretekoch a potom ich vrátiť do priestoru pit.

Ak máte mechanický problém a pokračujete v ceste alebo bežíte popri bicykli na trati až do konca kola, potom sa toto kolo počíta. Pretekár musí udržiavať fyzický kontakt s bicyklom. V prípade ak si skrátite trať aby ste sa dostali do depa popri bicykli v takom prípade Vám nebude kolo započítané do výsledkov. Pretekár je o takomto konaní informovať rozhodcov a časomieru!

Na trati nesmiete prijať iný bicykel a pokračovať na ňom v jazde. Toto je dôvodom pre diskvalifikáciu!

Odstúpenie z pretekov

Pretekár môže kedykoľvek odstúpiť z pretekov. Ak sa takto rozhodne musí o tom informovať časomieru a rozhodcov! Ak absolvovali aspoň jedno kolo tak získajú oficálny výsledok. V prípade dvojíc a štvoríc musí každy z tímu absolvovať minimálne 3 kolá. Výnimka troch kôl je len v prípade zranenia pretekára.

Užívanie predĺženého odpočinku

Ak si želá sólo pretekár predĺžiť prestávku viac ako o 1 hodinu treba o tom informovať časomerača. Z dôvodu aby organizátor nehľadal takéhoto pretekára z dôvodu možného zlihania čipov.

Lekárske posúdenie a asistencia

Všeobecná starostlivosť a prvú pomoc počas pretekov poskytujú členovia oficiálnych zdravotníckych služieb od okamihu oficiálneho štartu podujatia až do jeho ukončenia! Pretekári musia počas ošetrenia opustiť bicykel.

Ak ste zranení a nemôžete isť späť do depa, potom sa vaše kolo nebude započítavať do výsledkov. Po vyšetrení rozhodne hlavný komisár o tom, či máte povolené pokračovať v pretekoch na základe dostupných lekárskych odporúčaní. Rozhodnutie hlavného komisára je konečné a neodvolateľné.

Hlavný komisár môže vylúčť pretekára ak  posúdi, že pretekár prejaví príznaky extrémnej únavy alebo iného stavu, ktorý môže byť škodlivý pre samotného pretekára alebo iných pretekárov na trati. Po lekárskom vyšetrení hlavný komisár buď:

Umožniť jazdcovi pokračovať v pretekoch

Predpíše mu čas na odpočinok tak aby bol jazdec schopný pokračovať v pretekoch

Vylúči pretekára z dôvodu bezpečnosti jeho ako aj ostatných účastníkov pretekov

Toto rozhodnutie hlavného komisára je neodvolateľné. Pretekár nemá z dôvodu zdravotného ukončenia jeho pôsobnosti na akcii žiadný nárok na finančnú či inú kompenzáciu.

Pretekár nemôže vstúpiť do preteku s cieľom pomôcť inému pretekárovi. Napríklad, ak pretekár prešiel 3 kolami, zobral si 10-hodinový odpočinok a potom pokračuje v pretekoch a chce pomáhať pretekárovi, ktorý jazdil nepretržite, potom budú obaja jazdci diskvalifikovaní.

Ak chcete predísť pretekára pred Vami volajte "TRACK".

Môžu tiež volať "ON MY LEFT / ON MY RIGHT".

Pretekár vpredu nie je povinný vás pustiť dopredu ak je situácia nebezpečná. Inak by sa mal v rámci fair play uhnuť na bok a umožniť Vám prejazd.

Predbiehanie nie je povolené na mostoch alebo umelo vybudovaných rampách rampách.