Podmienky a povinnosti účastníka

Prehlásenie účastníka:

Svojim podpisom v priloženom formulári potvrdzujem, že akcie sa zúčastňujem na vlastné nebezpečie a budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, dôkladne som sa oboznámil (a) s podmienkami a povinnosťami akcie ŠKODA MTB MARATÓN 2024.

1. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartového poplatku nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.

2. Za účasť účastníka mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.

3. Deti do 15 rokov sa akcie môžu zúčastniť iba v doprovode rodičov alebo inej dospelej osoby.

4. ŠKODA MTB MARATÓN 2024 je súťažný MTB maratón. Organizátor zisťuje a vyhlasuje poradie účastníkov.

5. ŠKODA MTB MARATÓN 2024 sa koná za plnej cestnej premávky. Účastníci akcie berú toto na vedomie a sú povinní prispôsobiť svoju jazdu pravidlám cestnej

premávky a situácii na trati. Z bezpečnostných dôvodov dodržujte na trasách vyznačený smer jazdy. Účastník ide po vyznačenej trase, lesnej ceste alebo zvážnici

a nie priamo cez les alebo cez lesnú škôlku. Účastník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny usporiadateľov a štátnych orgánov.

6. Účastník ide na vlastné nebezpečenstvo.

7. Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s akciou.

8. Účastník musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celej akcie.

9. Účastník môže absolvovať maratón na bicykli v dobrom technickom stave, povolené sú tieto typy bicyklov - MTB, cyklokrosový, gravel a elektrobicykel - samostatná kategória.

10. Účastník je povinný počas akcie správať sa ohľaduplne k prírode a k ostatným účastníkom akcie.

11. Účastník po sebe nikde nezanechávame odpadky. Obaly od tyčiniek a pod. vždy vyhodí do koša, ktorých je na trati dosť napr. u horských chat alebo v meste, dedine.

12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť účastníka akcie za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

13. Pre prípad úrazu sa vyžaduje od účastníkov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa účastníkom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

14. Pri akýchkoľvek problémoch, zraneniach alebo pri predčasnom odstupení z jazdy je povinnosťou účastníka neodkladne informovať organizátora. Telefónne čísla budú uvedené na štartovom čísle.

15. Pokiaľ by sa akcia nemohla uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

 

Odsúhlasením tohto prehlásenia ďalej:

a) beriem na vedomie, že organizátori podujatia XIRIS s.r.o., Pod Vajánkom 257/28, 013 03 Varín, IČO: 36 823 368,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 19399/L a Žilinský pedál, o.z., Obežná 8563/4, 010 01 Žilina, IČO: 42391075, Číslo spisu: VVS/1-900/90-44937(Organizátor) a spoluorganizátor podujatia Škoda Auto Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31347215, zapísaná v Obch. reg. Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B (Spoluorganizátor), budú spracovávať moje osobné údaje v rozsahu prihlášky každý vo svojom mene, v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie a organizáciu pretekov, evidenciu účastníkov na pretekoch a evidenciu výsledkov (spracúvanie prebieha na základe zmluvy – registrácia a účasť na pretekoch). S cieľom zabezpečenia registrácie, evidencie výsledkov, započítavania dosiahnutých úspechov sú osobné údaje poskytnuté spoločnosti END, spol. s r.o., Moravecká 22, 951 93 Topoľčianky. IČO: 34 120 521, IČ DPH: SK2020412449 - dodávateľ registračného systému: ČASOMIERA - VOS-TPK, Moravecká 22, 951 93 Topoľčianky, IČO: 50 635 999, DIČ: 2120405441- dodávateľ zabezpečujúceho časomieru a spracovanie výsledkov. Osobné údaje poskytujete pri registrácií prostredníctvom online formulára vy, v prípade registrácie na mieste konania pretekov ich poskytuje Organizátor. Je v oprávnenom záujme Organizátora aj Spoluorganizátora spracúvať vaše osobné údaje s cieľom informovať vás o podujatiach, výsledkoch, novinkách v oblasti cyklistiky a športu; je tiež v ich oprávnenom záujme vyhotoviť a zverejniť fotografie, audiovizuálne záznamy z pretekov, z odovzdávania cien, s cieľom propagovať šport, cyklistiku, svoju činnosť a informovať tak verejnosť o tomto podujatí. Osobné údaje môžu byť zverejnené prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, na weboch oboch spoločností, sociálnych sieťach. Podrobnejšie informácie o možnosti namietať spracúvanie osobných údajov sú dostupné na https://www.welovecycling.com/sk/sbot/.

b) prehlasujem, že som sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov Organizátorom a Spoluorganizátorom, ktoré sú dostupné na webe: https://www.welovecycling.com/sk/sbot/, s právnymi základmi pre spracúvanie osobných údajov ako aj so svojimi právami.

c) Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.