Pravidlá

Podmienky a povinnosti účastníkov

Odoslaním prihlášky a svojim podpisom v priloženom formulári potvrdzujem, že akcie sa zúčastňujem na vlastné nebezpečie a budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, dôkladne som sa oboznámil (a) s podmienkami a povinnosťami akcie ŠKODA MTB MARATÓN 2024, súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku, online systému a súhlasím so zverejnením v rozsahu on-line prehľadov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


1. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.

2. Za účasť účastníka mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.

3. Deti do 15 rokov sa akcie môžu zúčastniť iba v doprovode rodičov alebo inej dospelej osoby.

4. ŠKODA MTB MARATÓN 2024 je súťažný MTB maratón. Organizátor zisťuje a vyhlasuje poradie účastníkov.

5. ŠKODA MTB MARATÓN 2024 sa koná za plnej cestnej premávky. Účastníci akcie berú toto na vedomie a sú povinní prispôsobiť svoju jazdu pravidlám cestnej premávky a situácii na trati. Z bezpečnostných dôvodov dodržujte na trasách vyznačený smer jazdy. Účastník ide po vyznačenej trase, lesnej ceste alebo zvážnici a nie priamo cez les alebo cez lesnú škôlku. Účastník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny usporiadateľov a štátnych orgánov.

6. Účastník ide na vlastné nebezpečenstvo.

7. Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s akciou.

8. Účastník musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celej akcie.

9. Účastník môže absolvovať maratón na bicykli v dobrom technickom stave, povolené sú tieto typy bicyklov - MTB, cyklokrosový, gravel a elektrobicykel - samostatná kategória.

10. Účastník je povinný počas akcie správať sa ohľaduplne k prírode a k ostatným účastníkom akcie.

11. Účastník po sebe nikde nezanechávame odpadky. Obaly od tyčiniek a pod. vždy vyhodí do koša, ktorých je na trati dosť napr. u horských chat alebo v meste, dedine.

12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť účastníka akcie za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

13. Pre prípad úrazu sa vyžaduje od účastníkov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa účastníkom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

14. Pri akýchkoľvek problémoch, zraneniach alebo pri predčasnom odstupení z jazdy, vždy prosím neodkladne informujte organizátora. Telefónne čísla budú uvedené na mape.

15. Pokiaľ by sa akcia nemohla uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

16. Vaše športové výkony bude na trati ŠKODA MTB MARATÓNU 2024 sledovať niekoľko našich fotografov.


Účastník si je vedomý, že svojím podpisom na prezentácii priamo pred štartom akcie odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-16.