MTB

MTB XC - VEĽKONOČNÝ TURIECKAP 2012
28. 03. 2012 Reportáže

V sobotu 7.4.2012 sa v Turčianskych Tepliciach uskutoční MTB XC - VEĽKONOČNÝ TURIECKAP 2012. Usporiadateľ: Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice Dátum preteku: sobota, 7. 4. 2012 Miesto konania: Turčianske Teplice – lesopark Bôr   Dĺžky okruhov: malý okruh 800 m stredný okruh 1 500 m veľký okruh 4 100 m   Rozdelenie kategórií a tratí: A. Mini chlapci (2002 a mladší) 2x malý okruh Ab.Mini dievčatá (2002 a mladšie) 2x malý okruh B. Mladší žiaci (2000 a 2001) 2x stredný okruh Bb.Mladšie žiačky (2000 a 2001) 1x stredný okruh C. Starší žiaci(1998 a 1999) 2x veľký okruh Cb.Staršie žiačky(1998 a 1999) 1x veľký okruh D. Kadet (1996 a 1997) 3x veľký okruh Db. Kadetky (1996 a 1997) 2x veľký okruh E. Junior (1994 a 1995) 6x veľký okruh Eb. Juniorky (1994 a 1995) 3x veľký okruh F. Muži Elite/U23 (1983 až 1993) 7x veľký okruh G. Muži OPEN (1983 až 1993)5x veľký okruh H. Masters A (1973 až 1982) 5x veľký okruh I. Masters B (1963 až 1972) 4x veľký okruh J. Masters C (1962 a starší) 3x veľký okruh K. Ženy (1993 a staršie) 3x veľký okruh   Štartovné: kategória MINI zdarma A/ Mladší žiaci, starší žiaci (chlapci aj dievčatá) 3,- € B/ Kadet, Junior (chlapci aj dievčatá) 5,- € C/ Muži Elite, Muži II., Ženy, Veteráni 7,- €   Bližšie informácie na: http://www.kphc.sk/?q=node/30

Slovenská Cyklomaratónská MTB séria za dverami. Pravidlá
23. 03. 2012 Reportáže

O mesiac 21.4. sa už všetci nedočkaví bikeri budú môcť postaviť na štart prvého maratónu Slovenskej Cyklomaratónskej MTB série /ďalej len CMS/ v Malých Bieliciach pri Partizánskom. Tento rok po prvý krát práve maratón Medzihorím bude CMS otvárať.  V roku 2012 bude v sérii celkovo 15 MTB maratónov z toho jeden zahraničný / Salzkammergut MTB Trophy / na tomto mieste si môžte nájsť zoznam maratónov CMS. Pre zaujmavosť Vám prinášame aj pravidla CMS. PRAVIDLÁ CMS PRE ROK 2012  Počet štartujúcich na jednotlivých pretekoch CMS 2012 nie je obmedzený. Podmienkou účasti v pretekoch je písomná prihláška účastníka odovzdaná najneskôr pri prezentácii a splnenie podmienok pre účasť stanovených organizátorom pretekov. Pre účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Organizátor je povinný zabezpečiť on-line prihlasovanie a zároveň prezentáciu prihlásených účastníkov prostredníctvom vlastnej web stránky alebo prostredníctvom web stránky OZ CM. Zrušenie prihlášky pretekára sa rieši individuálne s organizátorom pretekov. Jednotlivé preteky CMS 2012 sú otvorené (môžu v nich štartovať pretekári s licenciou SZC aj pretekári bez licencie).  Pre CMS 2012 sú bodované trate: : maratón (dlhá trasa ± 100 km) a polmaratón (krátka trasa ± 50 km). Štartujúci môžu na jednom preteku štartovať iba na jednej trati. Voľba trate sa ponecháva na štartujúcom. Trať pozostáva z priestoru štartu a cieľa (môže byť na rôznych miestach), z priestorov pre občerstvenie a zo samotného telesa trate. Trate zodpovedajú nárokom horskej cyklistiky. Trate nie sú uzatvorené a vedú v otvorenom teréne, môžu prebiehať i na cestách s verejnou premávkou. Trate sú označené podľa jednotnej metodiky. O spôsobe značenia informuje organizátor pretekov na viditeľnom mieste pred pretekmi. Organizátor je povinný zoradeným pretekárom pred štartom vykonať poučenie, ktoré obsahuje stručný popis trate, upozornenia na nebezpečné úseky a možnosti občerstvenia. Zároveň ich upozorní na spôsob komunikácie v prípade úrazu alebo technickej poruchy. Pretekári môžu odštartovať z rôznych dôvodov aj po termíne oficiálneho štartu, čas sa však počíta podľa oficiálneho štartu. Pre seriál pretekov CMS 2012 sú stanovené kategórie Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov. Niektoré podujatia CMS2012 sú zároveň aj súčasťou SLOVENSKÉHO POHÁRA XCM (ďalej iba SP). Cyklista, ktorý je držiteľom licencie SZC sa pri prihlasovaní na maratón, ktorý je zároveň súčasťou Slovenského pohára XCM musí pri prihlasovaní rozhodnúť, či bude v danom preteku súťažiť v kategórii SP (ELITE, ELITE ŽENY, JUNIORI, JUNIORKY), alebo v niektorej z otvorených kategórií daného maratónu. Do celkových výsledkov CMS 2012 sa body počítajú rovnako všetkým, bez ohľadu na to či sa cyklista zúčastnil preteku SP XCM alebo otvoreného maratónu. Účastníci CMS 2012 súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v občianskom združení Cyklomaratón. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov podujatí CMS v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne alebo e-mailom ( info@cyklomaraton.sk ) odvolať. Účastníci CMS súhlasia aby ich e-mailová adresa bola použitá občianskym združením Cyklomaratón na marketingové účely tohto združenia a aby im združenie Cyklomaratón posielalo informačné e-maily o novinkách série ako aj jednotlivých maratónov. Pretekári sú povinní na pretekoch seriálu štartovať dostatočne fyzicky aj technicky pripravení. Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie. Zaväzuje sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny usporiadateľov a štátnych orgánov. Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Doporučuje sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody. Organizátor preteku je povinný zabezpečiť zdravotnícku pomoc pre všetkých účastníkov pretekov. V každom prípade sa vyžaduje od pretekárov používať počas celej doby pobytu na trati ochrannú prilbu. V opačnom prípade bude pretekár diskvalifikovaný. Pretekár bude klasifikovaný za podmienky, že prešiel celú trať, že bol zaznamenaný na kontrolných bodoch a prešiel cieľom v časovom limite stanovenom organizátorom (najneskôr však v trojnásobnom čase ako víťaz). Meranie času zabezpečuje vopred oznámený oficiálny certikovaný časomerač. Bodovanie prebieha samostatne v každom preteku a zaratúva sa do celkových výsledkov CMS 2012 podľa kategórií. Body získané z dlhých tratí sa do celkových výsledkov násobia koeficientom 1,3! 1300 bodov na dlhej trati a 1000 bodov na krátkej trati získava len najrýchlejší pretekár na danej trati bez rozdielu kategórie. Ostatní pretekári a pretekárky získavajú body v závislosti od dosiahnutého času podľa vzorca: Bn = 1000 x (3 – Tn/T1) / 2; kde: Bn ...body n-tého, Tn ...čas n-tého, T1 ...čas víťaza. Vzorec je nastavený tak, aby do celkového hodnotenia získal body každý pretekár, ktorý príde do cieľa najneskôr v trojnásobnom čase ako víťaz. Počet pretekov v sérii vyhlasuje OZ CM pred začiatkom súťažného ročníka, pre rok 2012 je to 14 pretekov. Do celkového hodnotenia sa každému účastníkovi započítava 10 najlepších výsledkov z celkového počtu 15 pretekov. Predbežné výsledky potvrdzuje hlavný rozhodca pretekov. Protesty sa predkladajú riaditeľovi preteku spolu so stanovenou finančnou čiastkou (určujú si ju organizátori preteku). Pretekárom, ktorí boli diskvalifikovaní, ktorí nedokončia preteky alebo bez vážneho dôvodu nenastúpia na štart neprináleží vrátenie štartovného. Štartovné sa vráti len v odôvodnených prípadoch po odrátaní manipulačného poplatku (výšku si stanovuje organizátor preteku). Oficiálne výsledky podľa kategórií a tratí vyhlasuje organizátor po vyriešení všetkých protestov a po vykonaní porovnania kontrolných stanovíšť. Protesty k jednotlivým pretekom rieši organizátor pretekov hneď po ukončení preteku. Protesty k CMS 2012 rieši Správna rada OZ CM do jedného týždňa po podaní protestu a uhradení čiastky 5,- €. Na záver CMS 2012, OZ CM zabezpečí vyhodnotenie celého seriálu formou vyhlásenia výsledkov a usporiadania záverečnej tomboly. Do záverečnej tomboly je zaradený každý účastník, ktorý sa zúčastní minimálne 10 maratónov. Pričom ceny budú losované a odovzdávané po záverečnom maratóne sezóny. Výherca si cenu môže prevziať len osobne. Žrebovanie záverečnej tomboly sa uskutoční po vyhlásení celkových výsledkov za rok 2012 na posledných pretekoch ročníka CMS. Podmienkou na vyhlásenie kategórie v celkovom hodnotení seriálu CMS 2012 a na odovzdávanie cien v danej kategórii je klasifikácia minimálne piatich pretekárov v mužských kategóriách a troch pretekárok v ženských kategóriách v minimálne troch pretekoch seriálu. Zdroj: www.cyklomaraton.sk

FATRAN spustil prihlasovanie
23. 03. 2012 Reportáže

S malým oneskorením bolo spustené prihlasovanie na tohtoročný FATRANSKÝ MTB MARATÓN. Sú pre Vás pripravené tri trate. Trať LAPIERRE dlhá 93 km na ktorej sa tento rok zabojuje o titul Majstra Slovenska. Polmaratónska trať ponesie názov INTERSPORT a bude dlhá 56km. Nakoniec je tu trať FESTINA s dľžkou 25km. Celkom je tento rok pripravených 22 kategórii + kategórie Elite muži a ženy na trati LAPIERRE. Fatran je zaradený do Slovenskej Cyklomaratónskej série, GELACTIV VALAŠSKOPOVAŽSKEJ MTB SÉRIE a XPOWER CUPU. Prihlasujte sa na http://www.cyklo.sao-tatry.sk/2012/mtbcup/fatransky/index.php?l=sk POZOR: FATRAN SA SŤAHUJE DO RAJECKÝH TEPLÍC Zdroj: www.cyklopozitiv.sk

BIKE MARATÓN MEDZIHORÍM otvorí Cyklomaratónsku sériu
21. 03. 2012 Reportáže

21.4.2012 sa pri Partizánskom roztočí opäť bikerská sezóna a to úvodným podujatím Slovenskej cyklomaratónskej MTB série 2012. Tento rok budú pretekári v CMS bojovať na 14 podujatiach na Slovensku a jednom Rakúskom MTB maratóne. BIKE Maratón Medzihorím je povestný svojou peknou a jazdivou traťou a preto sa všetci tešíme, že počasie vyjde na jednotku a sezóna začne ako sa patrí. Maratón už ma spustené aj on-line prihlasovanie. Organizátor pripravil trať, ktorá bude tento rok dvojokruhová a bude mať dĺžku 69.8 km na ktorých Vás trať zavedie do okolia Drahožickej doliny. Takto sa môže aj naďalej smelo pýšiť prívlastkom maratónska, na ktorej Vás bude čakať všetko, čo od takejto trate očakávate. Neustále meniace sa povrchy, široké lesné cesty ako aj lesné cestičky, nádherné technické singletracky aké snáď na žiadnom inom slovenskom maratóne nenájdete, dlhšie aj krátke stúpania, veľmi "zaujímavé" zjazdy, prekrásne prírodné scenérie a hlavne neustále kopce hore-dole meniacou sa krajinou. Ani polmaratónci na kratšej 50km trati nebudú ukrátení. Čaká ich totiž náročný, ale pekný polmaratón. Aj pre tento rok sme pripravili najkratšiu trať s dĺžkou 26km ktorú si môžu vyskúšať začiatočníci ako aj rodiny s deťmi.  Takže dovidenia v Partizánskom Podrobnejšie info najdete na web stránke organizátora   Autor: Luboš Terry Dupkala

Súťaž o cyklistický komplet s BISONOM...
13. 03. 2012 Reportáže

Cena pro výherce: Cyklistický komplet Bison Sportswear - dres s krátkým rukávem z antibakteriálního materiálu, cyklistické krátké kalhoty se šlemi, cyklistické rukavice. Pravidla soutěže: 1. Musíš se stát členem FB stránky http://www.facebook.com/bikepoint.sk (klikni na to se mi líbí) 2. Musíš se stát členem FB stránky http://www.facebook.com/pages/Bison-Sportswear/190511701914 (klikni na to se mi líbí) 3. Musíš sdílet tento plakát přímo ze stránky FB Bikepoint.sk: http://www.facebook.com/bikepoint.sk (sdílení už sdíleného plakátu se nezapočítává) 4. V době trvání soutěže a losování musíš mít nastavené soukromí na veřejné (public), jinak se nám sdílení jenom započítá ale nebude možné vás dohledat při losování. 5. Ze všech sdílejících vylosujeme jednoho výherce. 6. Termín losování: 30.4.2012   Ceny do soutěže věnovala společnost Bison Sportswear http://www.bison.cz/

Jihlavská 24-ka spustila prihlasovanie
06. 03. 2012 MTB

Prvý pretek Jihlavská 24 MTB z DEMA Československého seriálu 24 hodin MTB spustila svoje prihlasovanie na http://www.jihlavska24mtb.cz/prihlasky.htm  Jihlavská 24-ka ktorá sa koná v termíne 19.-20.05.2012 je prvým ultramaratónom tejto DEMA Československej série 24 hodín MTB. Po tomto úvodnom podujatí sa pretekári následne presunú do Liberca (CZ) 9.-10.06.2012, Bystřičky (CZ) 23.-24.6.2012 a Poluvsia pri Rajeckých Tepliciach (SK) 7.-8.7.2012, kde bude záverečný pretek série Bikepoint.sk CYKLOPOZITIVNYCH 24 hodín MTB na ktorom sa rozhodne o celkových víťazov tejto medzinárodnej série. Autor: Iveta Klinčáková

FATRAN sa sťahuje do Rajeckých Teplíc
10. 01. 2012 Reportáže

Fatranský MTB maratón  sa po niekoľkých rokoch sťahuje do Rajeckých Teplíc. Celé zázemie bude na kúpalisku Laura. Štart prebehne z námestia pred Mestským úradom. Fatran bude v roku 2012 zároveň aj majstrovstvami Slovenska v MTB XCM na najdlhšej trati. Všetky informácie sa dozviete na stránke organizátora www.cyklopozitiv.sk Cyklopozitiváci sa tešia na Vašu účasť

prvá | predošlá 44|45|46|47 ďalšia | posledná